Practical Guide

Wenn du denkst: Verwende:
Es geht los! Gargooo
Jetzt! Gargooo
Ci siamo! Gargooo
Bahn frei! Gargooo
Keep going! Gargooo
Es läuft wieder! Gargooo
Go! Gargooo
Låss kråchn! Gargooo
Via! Gargooo
Send more! Gargooo
Startklar! Gargooo
Avanti! Gargooo
Tua lai! Gargooo
Mehr Holz! Gargooo
Alles OK! Gargooo
Weiter, weiter! Gargooo